Izvršbe in postopki zavarovanja

Posel je za stranko izvršen šele takrat, ko je njena terjatev izpolnjena, torej ko je poplačana (če gre za denarno terjatev) oziroma ko dolžnik nekaj izroči, ali ravna na določen način (če gre za nedenarno terjatev).

Pogosto kljub jasnemu upravičenju do plačila ali nedenarne terjatve druga stranka ne izpolni prostovoljno svoje obveznosti, zato v takem primeru nudimo stranki učinkovito podporo za uveljavitev njene pravice.

V primerih, ko stranka še ne razpolaga z izvršilnim naslovom, verodostojno listino ali drugo listino, ki bi stranki dajala možnost začeti izvršbo nad njenim dolžnikom, preverimo možnosti za izdajo začasne ali predhodne odredbe in jo v primeru ocene, da je verjetna uspešnost tudi pripravimo in vložimo, s čimer se varuje položaj stranke v obdobju do pridobitve izvršilnega naslova, tako da se poveča verjetnost uspešne izvršbe v kasnejši fazi.